NSIC Logo

National Small Industries Corporation

(A Government of India Enterprise)

Facilitating the Growth of Small Enterprise since 1955

Chairperson's Timeline

#NameFromTo Date
1 Sh. Vipul Goel 01-07-2023 01-05-2024
2 Smt. Mercy Epao 01-01-2023 30-06-2023
3 Sh. Gaurang Dixit 01-08-2022 31-12-2022
4 Sh. P. Udayakumar 20-06-2022 31-07-2022
5 Smt. Alka Arora, IDAS 14-09-2021 31-05-2022
6 Sh. Vijayendra, IAS 14-11-2019 14-09-2021
7 Sh. Ram Mohan Mishra 12-03-2019 13-11-2019
8 Smt. Usha Suresh 18-02-2019 11-03-2019
9 Sh. Sudhir Garg 01-10-2018 17-02-2019
10 Sh. Ravindra Nath 01-09-2014 30-09-2018
11 Dr. H. P. Kumar 01-09-2005 31-08-2014
12 Sh. R. K. Celiy 01-06-2005 31-08-2005
13 Sh. Rajiv Bhatnagar 15-07-2002 31-05-2005
14 Sh. M. Ahmad 18-12-1995 15-07-2002
15 Dr. J. S. Juneja 01-03-1982 13-09-1995
16 Sh. C. K. Modi 20-06-1981 19-09-1981
17 Sh. T. S. Kannan 12-09-1978 20-06-1981
18 Sh. S. J. Coelho 01-05-1978 12-09-1978
19 Sh. K. N. Sapru 01-04-1969 01-05-1978
20 Sh. C. R. Sundram 01-11-1961 31-03-1969
21 Smt. Maragatham Chandrasekhar 02-09-1959 30-10-1961
22 Sh. Sayed Ashfaque Hussain 13-11-1957 27-05-1959
23 Sh. Satish Chandra 27-12-1956 13-11-1957
24 Sh. U.L. Goswami 10-11-1956 27-12-1956
25 Sh. P. Govindan Nair 31-05-1956 10-11-1956
26 Sh. Jang Bir Singh 14-02-1955 31-05-1956